sohu_logo
奇才

2022-03-19 07:30:00 开始比赛

球队
奇才
尼克斯
第1节 第2节 第3节 第4节
28 19 19 31
22 32 21 25
总比分
97
100
实况: 比赛结束
尼克斯
这里显示flash

奇才

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 28 5-9 2-5 6-6 2 11 1 1 0 1 5 18
凯尔-库兹马 35 6-17 4-9 2-4 1 5 9 4 0 1 5 18
科里-基斯珀特 29 4-7 2-5 4-4 0 2 1 0 1 0 0 14
劳尔-内托 24 5-10 1-2 0-0 0 3 4 1 0 1 2 11
肯塔维尤斯-卡德威尔-波普 37 4-9 1-5 0-0 0 3 2 2 1 2 1 9
八村垒 20 4-7 2-2 1-1 0 2 0 1 0 0 2 11
丹尼尔-加福德 16 2-2 0-0 1-2 0 2 0 1 0 1 2 5
德尼-阿夫迪亚 24 1-5 0-2 2-4 0 4 0 1 0 0 3 4
伊莎美尔-史密斯 14 2-10 0-2 0-0 0 4 1 1 0 0 2 4
托马斯-萨托兰斯基 9 1-3 1-2 0-0 0 2 1 1 0 0 5 3
乔丹-舍克尔
卡希乌斯-温斯顿
以赛亚-托德
安东尼-吉尔
托马斯-布莱恩特
弗农-凯里
布拉德利-比尔
总 计 0 34-79 13-34 16-21 3 46 19 13 2 6 27 97
百分比 43.0 38.2 76.2 球队篮板:46

尼克斯

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
RJ-巴雷特 39 6-22 1-4 5-6 2 6 3 1 0 1 0 18
朱利叶斯-兰德尔 38 6-22 1-7 5-8 1 17 4 4 0 0 3 18
米切尔-罗宾逊 30 6-10 0-0 3-3 10 12 0 0 0 0 3 15
伊万-富尼耶 34 5-13 5-11 0-0 0 2 4 1 3 0 1 15
亚历克-伯克斯 27 3-6 2-3 4-6 0 5 2 1 1 0 4 12
伊曼纽尔-奎克利 27 3-7 0-1 9-9 0 4 5 1 1 0 2 15
昆汀-格里姆斯 17 1-5 1-4 2-2 1 6 0 0 2 1 3 5
奥比-托平 9 1-4 0-3 0-0 1 2 0 2 2 0 2 2
杰里科-西姆斯 14 0-1 0-0 0-2 4 6 0 2 0 1 2 0
肯巴-沃克
泰-吉布森
弗隆-亨特
卡姆-雷迪什
阿西迪亚科诺
德里克-罗斯
迈尔斯-麦克布赖德
内伦斯-诺尔
总 计 0 31-90 10-33 28-36 19 71 18 12 9 3 20 100
百分比 34.4 30.3 77.8 球队篮板:71

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [尼克斯] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 对阵 米切尔 鲁滨逊 (朱利叶斯 兰德尔 获得控球权) 
直播员:(11:42) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分球进 
直播员:(11:27) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分球进 
直播员:(11:13) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分球进 
直播员:(10:55) [奇才] 劳尔 内托 失误(丢球) 
直播员:(10:43) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 三分球进 
直播员:(10:21) [奇才] 劳尔 内托 两分球进 
直播员:(10:14) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 失误(界外) 
直播员:(09:53) [奇才] 凯尔 库兹马 两分不中 
直播员:(09:51) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(09:42) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(09:38) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(09:38) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(09:28) [奇才] 凯尔 库兹马 两分不中 
直播员:(09:28) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(09:28) [] 暂停 
直播员:(09:15) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分不中 
直播员:(09:11) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(08:50) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分球进 
直播员:(08:34) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(08:31) [奇才] 凯尔 库兹马 篮板球 
直播员:(08:27) [奇才] 凯尔 库兹马 两分球进 
直播员:(08:10) [尼克斯] 巴雷特,R·J 三分不中 
直播员:(08:07) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(08:06) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(07:47) [尼克斯] 亚历克 伯克斯投篮犯规 
直播员:(07:47) [奇才] Corey Kispert 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:47) [奇才] Corey Kispert 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:38) [尼克斯] 埃文 富尼耶 两分不中 
直播员:(07:36) [奇才] 劳尔 内托 篮板球 
直播员:(07:32) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 
直播员:(07:16) [尼克斯] 巴雷特,R·J 失误(界外) 
直播员:(06:58) [奇才] 劳尔 内托 两分不中 
直播员:(06:55) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(06:47) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(06:46) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(06:46) [] 暂停 
直播员:(06:46) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(06:26) [奇才] Corey Kispert 三分不中 
直播员:(06:22) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(06:20) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 失误(传球失误) 
直播员:(06:11) [] 暂停 
直播员:(06:04) [奇才] 凯尔 库兹马 三分不中 
直播员:(06:02) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(05:55) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 失误(传球失误) 
直播员:(05:51) [奇才] 劳尔 内托 两分球进 
直播员:(05:34) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 失误(界外) 
直播员:(05:20) [奇才] 劳尔 内托 三分球进 
直播员:(05:02) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 两分不中 
直播员:(05:02) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(05:02) [奇才] 劳尔 内托 个人犯规 
直播员:(04:47) [尼克斯] Immanuel Quickley 三分不中 
直播员:(04:44) [尼克斯] Jericho Sims 篮板球 
直播员:(04:42) [奇才] 加福德,丹尼尔投篮犯规 
直播员:(04:42) [尼克斯] Jericho Sims 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(04:42) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(04:42) [尼克斯] Jericho Sims 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(04:39) [奇才] 加福德,丹尼尔 篮板球 
直播员:(04:24) [奇才] 加福德,丹尼尔 两分球进 
直播员:(04:10) [尼克斯] Immanuel Quickley 失误(界外) 
直播员:(03:53) [奇才] 加福德,丹尼尔 两分球进 
直播员:(03:47) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分不中 
直播员:(03:44) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(03:38) [奇才] 凯尔 库兹马 两分不中 
直播员:(03:35) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(03:31) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(03:27) [尼克斯] Jericho Sims 篮板球 
直播员:(03:24) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分球进 
直播员:(02:59) [奇才] 八村垒 三分球进 
直播员:(02:39) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(02:36) [奇才] Deni Avdija 篮板球 
直播员:(02:16) [奇才] 伊许 史密斯 三分不中 
直播员:(02:13) [尼克斯] 埃文 富尼耶 篮板球 
直播员:(02:04) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(02:04) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(01:51) [尼克斯] Quentin Grimes投篮犯规 
直播员:(01:51) [奇才] Deni Avdija 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:51) [奇才] Deni Avdija 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(01:49) [尼克斯] Jericho Sims 篮板球 
直播员:(01:33) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(01:09) [奇才] 八村垒 失误(界外) 
直播员:(00:57) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分不中 
直播员:(00:54) [尼克斯] Jericho Sims 篮板球 
直播员:(00:46) [尼克斯] Obi Toppin 失误(界外) 
直播员:(00:35) [奇才] 伊许 史密斯 失误(传球失误) 
直播员:(00:33) [尼克斯] Obi Toppin 两分球进 
直播员:(00:21) [奇才] 八村垒 两分不中 
直播员:(00:18) [尼克斯] Immanuel Quickley 篮板球 
直播员:(00:15) [尼克斯] Quentin Grimes 两分不中 
直播员:(00:15) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 
直播员:(00:00) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(00:00) [] 复审 
直播员:(00:00) [] 1结束 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert) 
直播员:(12:00) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(06:11) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔; Corey Kispert; Deni Avdija) 
直播员:(05:34) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; Jericho Sims; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(05:02) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (伊许 史密斯; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔; Corey Kispert; Deni Avdija) 
直播员:(05:02) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; Jericho Sims; Immanuel Quickley; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(04:10) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 伊许 史密斯; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔; Deni Avdija) 
直播员:(04:10) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (Quentin Grimes; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; Jericho Sims; Immanuel Quickley) 
直播员:(02:04) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 伊许 史密斯; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 加福德,丹尼尔; Deni Avdija) 
直播员:(01:09) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (Quentin Grimes; 巴雷特,R·J; Jericho Sims; Immanuel Quickley; Obi Toppin) 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阻碍比赛技术犯规 
直播员:(11:46) [尼克斯] Jericho Sims投篮犯规 
直播员:(11:46) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(11:46) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(11:38) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(11:21) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 三分不中 
直播员:(11:19) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(11:05) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(11:03) [尼克斯] Quentin Grimes 篮板球 
直播员:(10:57) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分球进 
直播员:(10:57) [奇才] 伊许 史密斯投篮犯规 
直播员:(10:57) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(10:34) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 
直播员:(10:21) [尼克斯] Jericho Sims 进攻犯规 
直播员:(10:21) [尼克斯] Jericho Sims 失误(失误) 
直播员:(10:01) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(10:00) [尼克斯] Obi Toppin 篮板球 
直播员:(09:54) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯投篮犯规 
直播员:(09:54) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(09:54) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(09:33) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(09:14) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(09:11) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(09:06) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分球进 
直播员:(08:55) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 
直播员:(08:46) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(08:37) [尼克斯] Quentin Grimes 三分不中 
直播员:(08:36) [尼克斯] Obi Toppin 篮板球 
直播员:(08:27) [尼克斯] Obi Toppin 三分不中 
直播员:(08:22) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(08:13) [奇才] Corey Kispert 三分球进 
直播员:(08:03) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(07:59) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(07:59) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分不中 
直播员:(07:58) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(07:57) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分不中 
直播员:(07:57) [尼克斯] Quentin Grimes 篮板球 
直播员:(07:57) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯投篮犯规 
直播员:(07:57) [尼克斯] Quentin Grimes 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(07:57) [尼克斯] Quentin Grimes 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:41) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(07:38) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(07:33) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基投篮犯规 
直播员:(07:33) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(07:33) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(07:33) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:12) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 个人犯规 
直播员:(07:11) [] 暂停 
直播员:(06:59) [奇才] 八村垒 两分球进 
直播员:(06:50) [奇才] 八村垒投篮犯规 
直播员:(06:50) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(06:50) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(06:50) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(06:28) [奇才] 凯尔 库兹马 失误(界外) 
直播员:(06:12) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(06:01) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分不中 
直播员:(05:58) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(05:52) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分球进 
直播员:(05:50) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(05:32) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分球进 
直播员:(05:13) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(05:11) [奇才] Corey Kispert 篮板球 
直播员:(04:59) [奇才] 劳尔 内托 两分球进 
直播员:(04:39) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分不中 
直播员:(04:37) [奇才] Corey Kispert 篮板球 
直播员:(04:32) [奇才] Deni Avdija 两分不中 
直播员:(04:30) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 篮板球 
直播员:(04:19) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分球进 
直播员:(04:19) [奇才] Deni Avdija投篮犯规 
直播员:(04:19) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(04:10) [奇才] 凯尔 库兹马 三分不中 
直播员:(04:07) [尼克斯] Immanuel Quickley 篮板球 
直播员:(04:05) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(03:53) [奇才] Corey Kispert 三分不中 
直播员:(03:49) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(03:47) [奇才] Deni Avdija 个人犯规 
直播员:(03:47) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:47) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(03:43) [奇才] 劳尔 内托 篮板球 
直播员:(03:38) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 
直播员:(03:36) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(03:32) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(03:20) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 个人犯规 
直播员:(03:14) [] 暂停 
直播员:(03:08) [奇才] 凯尔 库兹马 两分球进 
直播员:(02:52) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 两分不中 
直播员:(02:49) [尼克斯] Jericho Sims 篮板球 
直播员:(02:49) [尼克斯] Jericho Sims 两分不中 
直播员:(02:49) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(02:49) [] 暂停 
直播员:(02:36) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 失误(丢球) 
直播员:(02:27) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(02:24) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 
直播员:(02:13) [奇才] 凯尔 库兹马 失误(丢球) 
直播员:(02:07) [尼克斯] Jericho Sims 失误(界外) 
直播员:(01:50) [奇才] 劳尔 内托 两分不中 
直播员:(01:47) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 篮板球 
直播员:(01:42) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(01:39) [奇才] Deni Avdija 篮板球 
直播员:(01:26) [奇才] Deni Avdija 三分不中 
直播员:(01:22) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(01:18) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(00:54) [奇才] 凯尔 库兹马 进攻犯规 
直播员:(00:54) [奇才] 凯尔 库兹马 失误(失误) 
直播员:(00:31) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分球进 
直播员:(00:00) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普投篮犯规 
直播员:(00:00) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:00) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:18) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(00:17) [尼克斯] Jericho Sims 篮板球 
直播员:(00:00) [奇才] 劳尔 内托 三分不中 
直播员:(00:00) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(00:00) [] 2结束 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 伊许 史密斯; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 托马斯 萨托兰斯基) 
直播员:(10:21) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; Quentin Grimes; 巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; Obi Toppin) 
直播员:(08:46) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 托马斯 萨托兰斯基; Corey Kispert) 
直播员:(07:57) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; Quentin Grimes; 朱利叶斯 兰德尔; 巴雷特,R·J; Immanuel Quickley) 
直播员:(07:33) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 凯尔 库兹马; 托马斯 萨托兰斯基; Corey Kispert) 
直播员:(07:33) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; Immanuel Quickley) 
直播员:(06:50) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; Immanuel Quickley; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(05:50) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 凯尔 库兹马; Corey Kispert; Deni Avdija) 
直播员:(04:19) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔; Corey Kispert; Deni Avdija) 
直播员:(03:47) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 加福德,丹尼尔; Deni Avdija) 
直播员:(03:47) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(03:20) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; Jericho Sims; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(11:42) [奇才] 凯尔 库兹马 三分球进 
直播员:(11:26) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 两分球进 
直播员:(11:15) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分球进 
直播员:(10:58) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(10:57) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(10:57) [] 暂停 
直播员:(10:38) [奇才] 凯尔 库兹马 三分不中 
直播员:(10:35) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(10:28) [奇才] 凯尔 库兹马 个人犯规 
直播员:(10:18) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分球进 
直播员:(10:05) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分球进 
直播员:(09:41) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(09:41) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(09:41) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 个人犯规 
直播员:(09:29) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(09:26) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(09:17) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(09:14) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(09:02) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 三分球进 
直播员:(08:50) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分不中 
直播员:(08:48) [尼克斯] 埃文 富尼耶 篮板球 
直播员:(08:42) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(08:40) [奇才] 凯尔 库兹马 篮板球 
直播员:(08:39) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 个人犯规 
直播员:(08:35) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 个人犯规 
直播员:(08:32) [奇才] 劳尔 内托 两分不中 
直播员:(08:30) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 篮板球 
直播员:(08:14) [尼克斯] 埃文 富尼耶 失误(界外) 
直播员:(08:09) [奇才] Corey Kispert 两分球进 
直播员:(08:09) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(07:51) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(07:49) [奇才] 凯尔 库兹马 篮板球 
直播员:(07:31) [奇才] Corey Kispert 三分不中 
直播员:(07:28) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(07:19) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(07:18) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(07:16) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(07:01) [奇才] 凯尔 库兹马 两分不中 
直播员:(06:59) [奇才] 凯尔 库兹马 篮板球 
直播员:(06:58) [奇才] 凯尔 库兹马 两分不中 
直播员:(06:55) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(06:46) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(06:46) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(06:46) [] 暂停 
直播员:(06:45) [] 暂停 
直播员:(06:34) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(06:33) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(06:33) [尼克斯] 纽约尼克斯 失误(24秒违例) 
直播员:(06:22) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 失误(界外) 
直播员:(06:08) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(06:08) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(06:08) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 个人犯规 
直播员:(05:56) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(05:53) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(05:53) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(05:52) [奇才] 凯尔 库兹马 失误(传球失误) 
直播员:(05:51) [奇才] 加福德,丹尼尔投篮犯规 
直播员:(05:51) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(05:51) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(05:51) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(05:51) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:32) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(05:30) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 篮板球 
直播员:(05:24) [奇才] 伊许 史密斯投篮犯规 
直播员:(05:24) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(05:24) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(05:24) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:07) [奇才] Deni Avdija 两分球进 
直播员:(04:47) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 失误(界外) 
直播员:(04:28) [奇才] Corey Kispert 两分球进 
直播员:(04:13) [尼克斯] 巴雷特,R·J 三分不中 
直播员:(04:09) [奇才] 加福德,丹尼尔 篮板球 
直播员:(04:05) [尼克斯] 亚历克 伯克斯投篮犯规 
直播员:(04:05) [奇才] 凯尔 库兹马 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(04:05) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(04:05) [奇才] 凯尔 库兹马 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(04:03) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(03:52) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分球进 
直播员:(03:37) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(03:34) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 篮板球 
直播员:(03:29) [尼克斯] 埃文 富尼耶 两分不中 
直播员:(03:28) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(03:25) [尼克斯] 亚历克 伯克斯投篮犯规 
直播员:(03:25) [奇才] 凯尔 库兹马 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:25) [奇才] 凯尔 库兹马 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:11) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分不中 
直播员:(03:07) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(02:51) [] 暂停 
直播员:(02:45) [奇才] 伊许 史密斯 三分不中 
直播员:(02:42) [尼克斯] Quentin Grimes 篮板球 
直播员:(02:25) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(02:20) [奇才] Deni Avdija 篮板球 
直播员:(02:14) [奇才] Deni Avdija 两分不中 
直播员:(02:13) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(02:13) [奇才] 八村垒投篮犯规 
直播员:(02:13) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(02:13) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(02:13) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(02:13) [] 复审 
直播员:(02:13) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 个人犯规 
直播员:(02:13) [奇才] 加福德,丹尼尔 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(02:13) [奇才] 加福德,丹尼尔 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(02:11) [尼克斯] Quentin Grimes 篮板球 
直播员:(01:56) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(01:54) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(01:43) [奇才] 加福德,丹尼尔 失误(丢球) 
直播员:(01:27) [尼克斯] Quentin Grimes 三分球进 
直播员:(01:06) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(01:04) [尼克斯] Quentin Grimes 篮板球 
直播员:(00:44) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(00:42) [奇才] Deni Avdija 篮板球 
直播员:(00:37) [尼克斯] Quentin Grimes 个人犯规 
直播员:(00:37) [奇才] Deni Avdija 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(00:37) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(00:37) [奇才] Deni Avdija 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:25) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分不中 
直播员:(00:23) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(00:01) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(00:01) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(00:00) [] 3结束 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert) 
直播员:(12:00) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(06:08) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 加福德,丹尼尔; Corey Kispert) 
直播员:(05:51) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (伊许 史密斯; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔; Corey Kispert; Deni Avdija) 
直播员:(04:05) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; Jericho Sims; Immanuel Quickley; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(03:25) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 伊许 史密斯; 凯尔 库兹马; 加福德,丹尼尔; Deni Avdija) 
直播员:(03:25) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (Quentin Grimes; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; Jericho Sims; Immanuel Quickley) 
直播员:(02:51) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 伊许 史密斯; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 加福德,丹尼尔; Deni Avdija) 
直播员:(02:51) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (Quentin Grimes; 朱利叶斯 兰德尔; 巴雷特,R·J; Jericho Sims; Immanuel Quickley) 
直播员:(11:45) [尼克斯] Obi Toppin 进攻犯规 
直播员:(11:45) [尼克斯] Obi Toppin 失误(失误) 
直播员:(11:28) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分球进 
直播员:(11:14) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基投篮犯规 
直播员:(11:14) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(11:14) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(10:58) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分不中 
直播员:(10:56) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(10:54) [奇才] Deni Avdija 个人犯规 
直播员:(10:46) [尼克斯] Obi Toppin 三分不中 
直播员:(10:44) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(10:43) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(10:30) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 两分不中 
直播员:(10:30) [尼克斯] Immanuel Quickley 篮板球 
直播员:(10:30) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 个人犯规 
直播员:(10:18) [尼克斯] Obi Toppin 三分不中 
直播员:(10:13) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 篮板球 
直播员:(10:02) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 三分球进 
直播员:(09:37) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(09:33) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(09:33) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分不中 
直播员:(09:32) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(09:26) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 失误(传球失误) 
直播员:(09:25) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 个人犯规 
直播员:(09:21) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基投篮犯规 
直播员:(09:21) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 3罚中第1罚 
直播员:(09:21) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 3罚中第2罚 
直播员:(09:21) [尼克斯] Immanuel Quickley 罚球命中 3罚中第3罚 
直播员:(09:04) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 失误(传球失误) 
直播员:(08:59) [尼克斯] Quentin Grimes 三分不中 
直播员:(08:55) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 篮板球 
直播员:(08:50) [奇才] 八村垒 两分不中 
直播员:(08:47) [尼克斯] Quentin Grimes 篮板球 
直播员:(08:25) [尼克斯] Immanuel Quickley 两分不中 
直播员:(08:25) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 
直播员:(08:25) [尼克斯] Immanuel Quickley 个人犯规 
直播员:(08:14) [尼克斯] Quentin Grimes 个人犯规 
直播员:(08:06) [奇才] Deni Avdija 失误(传球失误) 
直播员:(08:02) [尼克斯] Quentin Grimes 三分不中 
直播员:(07:56) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(07:43) [奇才] 八村垒 两分球进 
直播员:(07:43) [尼克斯] Obi Toppin投篮犯规 
直播员:(07:43) [奇才] 八村垒 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(07:32) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(07:18) [奇才] 八村垒 三分球进 
直播员:(06:50) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 两分不中 
直播员:(06:50) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(06:50) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分球进 
直播员:(06:50) [奇才] 凯尔 库兹马投篮犯规 
直播员:(06:50) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(06:50) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(06:33) [奇才] 八村垒 两分不中 
直播员:(06:29) [尼克斯] Immanuel Quickley 篮板球 
直播员:(06:12) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分不中 
直播员:(06:10) [奇才] 凯尔 库兹马 篮板球 
直播员:(06:10) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 个人犯规 
直播员:(06:01) [奇才] Deni Avdija 三分不中 
直播员:(05:58) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 篮板球 
直播员:(05:38) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 两分不中 
直播员:(05:36) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(05:28) [奇才] 凯尔 库兹马 两分不中 
直播员:(05:26) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(05:15) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分球进 
直播员:(05:15) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(05:00) [奇才] 凯尔 库兹马 三分不中 
直播员:(04:56) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 篮板球 
直播员:(04:44) [奇才] 凯尔 库兹马投篮犯规 
直播员:(04:44) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:44) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:33) [奇才] 劳尔 内托 两分不中 
直播员:(04:32) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(04:32) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 个人犯规 
直播员:(04:32) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:32) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:31) [奇才] 劳尔 内托 个人犯规 
直播员:(04:31) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:31) [尼克斯] 米切尔 鲁滨逊 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:21) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分不中 
直播员:(04:19) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(04:19) [尼克斯] 埃文 富尼耶 个人犯规 
直播员:(04:19) [奇才] Corey Kispert 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(04:19) [奇才] Corey Kispert 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(04:00) [尼克斯] 巴雷特,R·J 三分球进 
直播员:(04:00) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(03:51) [尼克斯] Immanuel Quickley 个人犯规 
直播员:(03:51) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(03:51) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(03:34) [尼克斯] 埃文 富尼耶 三分不中 
直播员:(03:30) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(03:11) [奇才] 劳尔 内托 两分球进 
直播员:(02:55) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(02:55) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(02:55) [] 暂停 
直播员:(02:52) [尼克斯] 朱利叶斯 兰德尔 三分不中 
直播员:(02:49) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(02:42) [奇才] Corey Kispert 三分球进 
直播员:(02:42) [尼克斯] 纽约尼克斯 暂停 
直播员:(02:28) [尼克斯] 巴雷特,R·J 三分不中 
直播员:(02:24) [尼克斯] 纽约尼克斯 篮板球 
直播员:(02:24) [] 暂停 
直播员:(02:13) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(02:10) [奇才] 劳尔 内托 篮板球 
直播员:(01:54) [奇才] 凯尔 库兹马 三分球进 
直播员:(01:40) [奇才] 凯尔 库兹马投篮犯规 
直播员:(01:40) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:40) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:24) [奇才] 凯尔 库兹马 三分球进 
直播员:(01:04) [尼克斯] 亚历克 伯克斯 三分不中 
直播员:(01:01) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(00:42) [奇才] 凯尔 库兹马 三分球进 
直播员:(00:27) [尼克斯] 巴雷特,R·J 两分不中 
直播员:(00:25) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(00:06) [奇才] 凯尔 库兹马 三分不中 
直播员:(00:04) [尼克斯] 巴雷特,R·J 篮板球 
直播员:(00:04) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 个人犯规 
直播员:(00:04) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:04) [尼克斯] 巴雷特,R·J 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:04) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(00:01) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(00:01) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(00:00) [] 4结束 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 托马斯 萨托兰斯基; Deni Avdija) 
直播员:(12:00) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; Quentin Grimes; 巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; Obi Toppin) 
直播员:(08:25) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Deni Avdija) 
直播员:(07:43) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert; Deni Avdija) 
直播员:(07:43) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; Quentin Grimes; 朱利叶斯 兰德尔; 巴雷特,R·J; Immanuel Quickley) 
直播员:(06:50) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; Immanuel Quickley) 
直播员:(05:15) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert) 
直播员:(04:19) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; Immanuel Quickley; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(01:40) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; 朱利叶斯 兰德尔; 埃文 富尼耶; 巴雷特,R·J; 亚历克 伯克斯) 
直播员:(00:04) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 加福德,丹尼尔; Corey Kispert) 
直播员:(00:04) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (劳尔 内托; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 凯尔 库兹马; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert) 
直播员:(00:04) [尼克斯] 纽约尼克斯 阵容调整 (米切尔 鲁滨逊; Quentin Grimes; 朱利叶斯 兰德尔; 巴雷特,R·J; 亚历克 伯克斯) 

本场数据

最新得分:尼克斯

RJ-巴雷特
得分 18 | 犯规 0

分项 奇才 尼克斯
得分 97 100
篮板 46 71
投篮命中率 43.0 34.4
罚球命中率 76.2 77.8
三分命中率 38.2 30.3
跳投成功 0 0
扣篮成功 0 0
上篮成功 0 0
补篮成功 0 0
勾手成功 0 0
中压哨球 0 0
技术犯规 0 0
恶意犯规 0 0
犯满离场 0 0
被逐出场 0 0