sohu_logo
奇才

2022-03-25 08:00:00 开始比赛

球队
奇才
雄鹿
第1节 第2节 第3节 第4节
13 29 24 36
32 28 32 22
总比分
102
114
实况: 比赛结束
雄鹿
这里显示flash

奇才

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
肯塔维尤斯-卡德威尔-波普 32 5-16 3-10 3-4 1 5 2 1 2 0 2 16
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 32 6-12 2-6 2-2 1 9 3 2 2 0 5 16
八村垒 23 5-11 0-3 0-2 2 7 0 0 0 0 0 10
劳尔-内托 20 4-7 1-2 0-0 0 1 6 2 0 0 0 9
科里-基斯珀特 29 2-7 1-5 0-0 1 3 2 0 3 0 0 5
伊莎美尔-史密斯 27 8-14 1-3 0-0 4 7 6 2 1 0 0 17
德尼-阿夫迪亚 31 5-13 2-7 0-0 1 4 2 1 0 0 2 12
安东尼-吉尔 14 4-4 1-1 0-0 1 1 1 0 0 0 1 9
丹尼尔-加福德 15 3-3 0-0 0-1 1 2 1 3 0 1 3 6
托马斯-萨托兰斯基 12 1-5 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 4 2
以赛亚-托德
乔丹-舍克尔
卡希乌斯-温斯顿
托马斯-布莱恩特
凯尔-库兹马
弗农-凯里
布拉德利-比尔
总 计 0 43-92 11-38 5-9 12 45 25 11 9 1 17 102
百分比 46.7 28.9 55.6 球队篮板:45

雄鹿

首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
朱-霍勒迪 32 10-18 3-6 1-1 0 3 10 6 1 0 2 24
格雷森-艾伦 28 7-10 5-7 2-2 0 4 1 2 0 1 0 21
布鲁克-洛佩兹 28 5-11 0-4 3-4 1 2 2 3 0 1 2 13
鲍比-波蒂斯 29 5-11 1-1 0-0 1 12 1 3 0 0 3 11
威斯-马休斯 27 0-1 0-1 0-0 1 1 1 0 1 0 0 0
帕特-考诺顿 22 4-8 3-6 5-6 1 5 0 0 1 0 2 16
赛尔吉-伊巴卡 16 4-5 2-3 1-1 0 5 2 1 1 0 4 11
乔治-希尔 23 4-6 0-1 2-2 0 4 2 0 0 0 0 10
杰文-卡特 13 3-5 2-3 0-0 0 2 4 0 1 0 1 8
乔丹-诺瓦 18 0-6 0-3 0-0 0 3 0 0 0 0 3 0
扬尼斯-阿德托昆博
萨纳西斯-S.阿德托昆博
克里斯-米德尔顿
林德尔-威金顿
桑德罗-马穆凯拉什维利
德安德鲁-本布里
总 计 0 42-81 16-35 14-16 4 49 23 15 5 2 17 114
百分比 51.9 45.7 87.5 球队篮板:49

直播实录

  • 查看单独球员:
直播员:(12:00) [雄鹿] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 对阵 布鲁克 洛佩兹 (鲍比 波蒂斯 获得控球权) 
直播员:(11:42) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 三分球进 
直播员:(11:27) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分不中 
直播员:(11:24) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(11:14) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(11:11) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 
直播员:(11:09) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 个人犯规 
直播员:(11:04) [奇才] 劳尔 内托 失误(界外) 
直播员:(10:45) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分球进 
直播员:(10:31) [奇才] 劳尔 内托 两分不中 
直播员:(10:28) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(10:17) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分球进 
直播员:(10:00) [奇才] 八村垒 两分球进 
直播员:(09:39) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分不中 
直播员:(09:36) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(09:23) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 
直播员:(09:21) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(09:11) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(09:08) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 篮板球 
直播员:(09:05) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(08:51) [奇才] Corey Kispert 三分不中 
直播员:(08:48) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(08:39) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(08:36) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(08:26) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分不中 
直播员:(08:23) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(08:16) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 个人犯规 
直播员:(08:04) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分不中 
直播员:(08:02) [奇才] 劳尔 内托 篮板球 
直播员:(07:54) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 
直播员:(07:51) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(07:45) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(07:43) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(07:27) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分不中 
直播员:(07:25) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(07:20) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 进攻犯规 
直播员:(07:20) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 失误(失误) 
直播员:(07:00) [奇才] 八村垒 两分球进 
直播员:(06:41) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分不中 
直播员:(06:38) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 
直播员:(06:31) [奇才] 八村垒 三分不中 
直播员:(06:27) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(06:11) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 个人犯规 
直播员:(05:59) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(05:59) [奇才] Deni Avdija投篮犯规 
直播员:(05:59) [雄鹿] 朱 霍利迪 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(05:47) [奇才] 劳尔 内托 两分球进 
直播员:(05:27) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 两分球进 
直播员:(05:08) [奇才] 劳尔 内托 三分不中 
直播员:(05:06) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 篮板球 
直播员:(05:00) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分球进 
直播员:(04:43) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分球进 
直播员:(04:31) [] 暂停 
直播员:(04:19) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(04:07) [奇才] Deni Avdija 失误(传球失误) 
直播员:(04:02) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(03:41) [雄鹿] 帕特 康诺顿 个人犯规 
直播员:(03:33) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 两分不中 
直播员:(03:31) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(03:24) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(丢球) 
直播员:(03:17) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(03:15) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(03:14) [] 暂停 
直播员:(03:14) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(03:00) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分球进 
直播员:(02:46) [奇才] 加福德,丹尼尔 进攻犯规 
直播员:(02:46) [奇才] 加福德,丹尼尔 失误(失误) 
直播员:(02:27) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(02:24) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 篮板球 
直播员:(02:15) [奇才] Deni Avdija 三分不中 
直播员:(02:11) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(02:01) [雄鹿] Jordan Nwora 两分不中 
直播员:(01:59) [奇才] Deni Avdija 篮板球 
直播员:(01:51) [奇才] Corey Kispert 三分不中 
直播员:(01:47) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(01:33) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(01:21) [奇才] 加福德,丹尼尔 两分球进 
直播员:(01:07) [雄鹿] 乔治 希尔 两分不中 
直播员:(01:04) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(00:54) [奇才] Deni Avdija 三分不中 
直播员:(00:51) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(00:51) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(00:33) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分球进 
直播员:(00:19) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(00:17) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(00:01) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(00:01) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 篮板球 
直播员:(00:00) [] 1结束 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 劳尔 内托) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 格雷森 艾伦; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(07:43) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 格雷森 艾伦; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(06:11) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; Deni Avdija; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 劳尔 内托) 
直播员:(06:11) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 塞尔吉 伊巴卡; 帕特 康诺顿; 韦斯利 马修斯) 
直播员:(04:31) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (伊许 史密斯; Deni Avdija; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 托马斯 萨托兰斯基; 加福德,丹尼尔) 
直播员:(04:31) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 塞尔吉 伊巴卡; 帕特 康诺顿; Jordan Nwora) 
直播员:(03:14) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (伊许 史密斯; Deni Avdija; Corey Kispert; 托马斯 萨托兰斯基; 加福德,丹尼尔) 
直播员:(11:44) [奇才] Corey Kispert 三分不中 
直播员:(11:43) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(11:43) [] 暂停 
直播员:(11:31) [雄鹿] Jordan Nwora 三分不中 
直播员:(11:31) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(11:31) [] 暂停 
直播员:(11:25) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 两分球进 
直播员:(11:25) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基投篮犯规 
直播员:(11:25) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 罚球命中 1罚中第1罚 
直播员:(11:07) [奇才] Deni Avdija 三分不中 
直播员:(11:04) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 篮板球 
直播员:(10:59) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 三分球进 
直播员:(10:59) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(10:46) [雄鹿] Jordan Nwora 个人犯规 
直播员:(10:40) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分球进 
直播员:(10:18) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分不中 
直播员:(10:14) [奇才] Corey Kispert 篮板球 
直播员:(10:07) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(10:04) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 篮板球 
直播员:(09:52) [雄鹿] 杰文 卡特 三分球进 
直播员:(09:41) [奇才] Deni Avdija 两分不中 
直播员:(09:38) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(09:32) [雄鹿] Jordan Nwora 三分不中 
直播员:(09:29) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(09:20) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分不中 
直播员:(09:18) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 篮板球 
直播员:(09:04) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分不中 
直播员:(09:01) [奇才] Deni Avdija 篮板球 
直播员:(09:00) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 两分球进 
直播员:(09:00) [雄鹿] 防守干扰球违例 
直播员:(08:48) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 个人犯规 
直播员:(08:35) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分不中 
直播员:(08:34) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(08:34) [] 暂停 
直播员:(08:21) [雄鹿] Jordan Nwora 两分不中 
直播员:(08:20) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(08:17) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(传球失误) 
直播员:(08:12) [雄鹿] 杰文 卡特投篮犯规 
直播员:(08:12) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(08:12) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:54) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基投篮犯规 
直播员:(07:54) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(07:54) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(07:54) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(07:33) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯投篮犯规 
直播员:(07:33) [奇才] 八村垒 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(07:33) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(07:33) [奇才] 八村垒 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(07:32) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 
直播员:(07:26) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分球进 
直播员:(07:08) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(07:05) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(06:57) [奇才] Corey Kispert 两分球进 
直播员:(06:43) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分不中 
直播员:(06:38) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(06:26) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 
直播员:(06:23) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(06:20) [奇才] 伊许 史密斯 三分不中 
直播员:(06:19) [奇才] Corey Kispert 篮板球 
直播员:(06:16) [奇才] Corey Kispert 两分不中 
直播员:(06:13) [雄鹿] 杰文 卡特 篮板球 
直播员:(06:10) [雄鹿] 杰文 卡特 三分球进 
直播员:(05:53) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分不中 
直播员:(05:50) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(05:41) [雄鹿] 杰文 卡特 两分球进 
直播员:(05:15) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 
直播员:(05:11) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(05:00) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(04:58) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 
直播员:(04:45) [奇才] 加福德,丹尼尔 失误(传球失误) 
直播员:(04:40) [雄鹿] 杰文 卡特 两分不中 
直播员:(04:38) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(04:33) [奇才] 八村垒 两分不中 
直播员:(04:26) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(04:22) [雄鹿] 韦斯利 马修斯 三分不中 
直播员:(04:19) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(04:12) [奇才] 劳尔 内托 两分球进 
直播员:(03:52) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(03:45) [雄鹿] 朱 霍利迪 个人犯规 
直播员:(03:38) [奇才] 劳尔 内托 失误(传球失误) 
直播员:(03:26) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分球进 
直播员:(03:13) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分球进 
直播员:(03:04) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分不中 
直播员:(03:01) [奇才] 加福德,丹尼尔 篮板球 
直播员:(02:53) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分球进 
直播员:(02:33) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(02:15) [奇才] 劳尔 内托 两分不中 
直播员:(02:12) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(02:06) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分球进 
直播员:(02:05) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(01:53) [奇才] Deni Avdija 三分球进 
直播员:(01:30) [奇才] 加福德,丹尼尔投篮犯规 
直播员:(01:30) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球不中 2罚中第1罚 
直播员:(01:30) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(01:30) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(01:16) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 两分不中 
直播员:(01:13) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(01:12) [奇才] Deni Avdija 个人犯规 
直播员:(01:12) [雄鹿] 乔治 希尔 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:12) [雄鹿] 乔治 希尔 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:59) [奇才] 劳尔 内托 三分球进 
直播员:(00:48) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 进攻犯规 
直播员:(00:48) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 失误(失误) 
直播员:(00:36) [奇才] Anthony Gill 两分球进 
直播员:(00:22) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(传球失误) 
直播员:(00:19) [雄鹿] 朱 霍利迪投篮犯规 
直播员:(00:19) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:19) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:00) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(00:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:00) [] 2结束 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (伊许 史密斯; Deni Avdija; Corey Kispert; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 托马斯 萨托兰斯基) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (格雷森 艾伦; 塞尔吉 伊巴卡; 杰文 卡特; Jordan Nwora; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(08:48) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (格雷森 艾伦; 杰文 卡特; 布鲁克 洛佩兹; Jordan Nwora; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(08:34) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 伊许 史密斯; Corey Kispert; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 托马斯 萨托兰斯基) 
直播员:(08:12) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (格雷森 艾伦; 杰文 卡特; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(07:54) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 伊许 史密斯; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯) 
直播员:(05:11) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert; 劳尔 内托; 加福德,丹尼尔) 
直播员:(05:11) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 杰文 卡特; 帕特 康诺顿; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(03:45) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; Deni Avdija; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 劳尔 内托; 加福德,丹尼尔) 
直播员:(03:45) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 帕特 康诺顿; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹) 
直播员:(02:05) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (Deni Avdija; Anthony Gill; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 劳尔 内托; 加福德,丹尼尔) 
直播员:(02:05) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 塞尔吉 伊巴卡; 帕特 康诺顿; Jordan Nwora) 
直播员:(00:19) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; Deni Avdija; Anthony Gill; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 劳尔 内托) 
直播员:(11:35) [奇才] 八村垒 三分不中 
直播员:(11:30) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 篮板球 
直播员:(11:22) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分球进 
直播员:(10:55) [奇才] 劳尔 内托 两分球进 
直播员:(10:39) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分不中 
直播员:(10:37) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(10:33) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 进攻犯规 
直播员:(10:33) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 失误(失误) 
直播员:(10:23) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分球进 
直播员:(10:12) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分球进 
直播员:(10:03) [雄鹿] 格雷森 艾伦 失误(丢球) 
直播员:(09:59) [奇才] 八村垒 两分球进 
直播员:(09:41) [雄鹿] 格雷森 艾伦 失误(传球失误) 
直播员:(09:38) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 失误(界外) 
直播员:(09:22) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(09:11) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分球进 
直播员:(08:58) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分不中 
直播员:(08:55) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(08:49) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(08:46) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(08:30) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分球进 
直播员:(08:08) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 进攻犯规 
直播员:(08:08) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 失误(失误) 
直播员:(07:54) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(07:51) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 篮板球 
直播员:(07:46) [奇才] 八村垒 两分不中 
直播员:(07:44) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(07:44) [奇才] 八村垒 两分球进 
直播员:(07:30) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(07:30) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(07:30) [] 暂停 
直播员:(07:14) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(07:10) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(06:55) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(06:44) [奇才] Corey Kispert 三分球进 
直播员:(06:37) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 三分不中 
直播员:(06:33) [奇才] Corey Kispert 篮板球 
直播员:(06:22) [奇才] Corey Kispert 三分不中 
直播员:(06:18) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(06:15) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(06:08) [奇才] 加福德,丹尼尔投篮犯规 
直播员:(06:08) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(06:08) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(05:50) [奇才] 八村垒 三分不中 
直播员:(05:49) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(05:49) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 个人犯规 
直播员:(05:45) [奇才] 加福德,丹尼尔 失误(界外) 
直播员:(05:27) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(丢球) 
直播员:(05:22) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(05:20) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(05:10) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 三分不中 
直播员:(05:05) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(05:03) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分球进 
直播员:(04:44) [奇才] 八村垒 两分球进 
直播员:(04:24) [雄鹿] 帕特 康诺顿 两分不中 
直播员:(04:22) [奇才] 华盛顿奇才 篮板球 
直播员:(04:22) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 个人犯规 
直播员:(04:08) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 个人犯规 
直播员:(04:04) [奇才] Deni Avdija 两分不中 
直播员:(04:01) [奇才] 加福德,丹尼尔 篮板球 
直播员:(03:52) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 三分不中 
直播员:(03:48) [奇才] Deni Avdija 篮板球 
直播员:(03:46) [奇才] Deni Avdija 两分球进 
直播员:(03:33) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(03:22) [奇才] 八村垒 两分不中 
直播员:(03:19) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(03:16) [奇才] Deni Avdija 三分不中 
直播员:(03:13) [雄鹿] Jordan Nwora 篮板球 
直播员:(03:06) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分不中 
直播员:(03:01) [奇才] 八村垒 篮板球 
直播员:(02:55) [奇才] Deni Avdija 两分不中 
直播员:(02:52) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 篮板球 
直播员:(02:45) [雄鹿] 塞尔吉 伊巴卡 三分球进 
直播员:(02:43) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(02:26) [奇才] 加福德,丹尼尔 两分球进 
直播员:(02:26) [雄鹿] Jordan Nwora投篮犯规 
直播员:(02:26) [奇才] 加福德,丹尼尔 罚球不中 1罚中第1罚 
直播员:(02:23) [雄鹿] 帕特 康诺顿 篮板球 
直播员:(02:08) [雄鹿] 格雷森 艾伦 两分球进 
直播员:(01:54) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(01:37) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分球进 
直播员:(01:25) [奇才] 伊许 史密斯 失误(传球失误) 
直播员:(01:10) [雄鹿] 乔治 希尔 三分不中 
直播员:(01:09) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(01:09) [] 暂停 
直播员:(01:02) [雄鹿] 格雷森 艾伦 两分不中 
直播员:(01:00) [奇才] Deni Avdija 篮板球 
直播员:(00:51) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 两分不中 
直播员:(00:50) [雄鹿] 格雷森 艾伦 篮板球 
直播员:(00:50) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 恶意犯规1 
直播员:(00:50) [] 复审 
直播员:(00:50) [雄鹿] 格雷森 艾伦 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:50) [雄鹿] 格雷森 艾伦 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:39) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(传球失误) 
直播员:(00:35) [奇才] 加福德,丹尼尔 两分球进 
直播员:(00:25) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(00:06) [奇才] 托马斯 萨托兰斯基 两分不中 
直播员:(00:05) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 篮板球 
直播员:(00:05) [] 暂停 
直播员:(00:00) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(00:00) [] 3结束 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; Corey Kispert; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯; 劳尔 内托) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 格雷森 艾伦; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(06:15) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; Deni Avdija; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 劳尔 内托; 加福德,丹尼尔) 
直播员:(06:15) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 塞尔吉 伊巴卡; 帕特 康诺顿; 韦斯利 马修斯) 
直播员:(04:22) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (八村垒; 伊许 史密斯; Deni Avdija; 托马斯 萨托兰斯基; 加福德,丹尼尔) 
直播员:(04:22) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 塞尔吉 伊巴卡; 帕特 康诺顿; Jordan Nwora) 
直播员:(02:43) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (伊许 史密斯; Deni Avdija; Corey Kispert; 托马斯 萨托兰斯基; 加福德,丹尼尔) 
直播员:(02:43) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 格雷森 艾伦; 塞尔吉 伊巴卡; 帕特 康诺顿; Jordan Nwora) 
直播员:(01:09) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; Jordan Nwora) 
直播员:(00:50) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 格雷森 艾伦; 杰文 卡特; 布鲁克 洛佩兹; Jordan Nwora) 
直播员:(11:51) [奇才] Anthony Gill投篮犯规 
直播员:(11:51) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(11:51) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(11:36) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分球进 
直播员:(11:13) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分球进 
直播员:(10:57) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(10:45) [雄鹿] Jordan Nwora 两分不中 
直播员:(10:43) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(10:36) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(10:36) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(10:34) [奇才] 伊许 史密斯 两分不中 
直播员:(10:34) [雄鹿] 杰文 卡特 篮板球 
直播员:(10:25) [雄鹿] Jordan Nwora 三分不中 
直播员:(10:23) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(10:20) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分球进 
直播员:(10:05) [奇才] Deni Avdija 三分球进 
直播员:(09:54) [雄鹿] 杰文 卡特 三分不中 
直播员:(09:51) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(09:43) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(09:25) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 个人犯规 
直播员:(09:10) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 两分不中 
直播员:(09:08) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(09:01) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(08:47) [雄鹿] 格雷森 艾伦 两分球进 
直播员:(08:37) [雄鹿] Jordan Nwora 个人犯规 
直播员:(08:36) [] 暂停 
直播员:(08:26) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(08:12) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 失误(3秒违例) 
直播员:(07:56) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分球进 
直播员:(07:55) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(07:40) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(传球失误) 
直播员:(07:18) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 三分不中 
直播员:(07:15) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(07:06) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分不中 
直播员:(07:03) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(06:55) [奇才] Deni Avdija 三分不中 
直播员:(06:50) [奇才] 伊许 史密斯 篮板球 
直播员:(06:40) [奇才] Deni Avdija 两分球进 
直播员:(06:15) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 两分球进 
直播员:(06:03) [奇才] Deni Avdija 两分球进 
直播员:(05:48) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 进攻犯规 
直播员:(05:48) [雄鹿] 布鲁克 洛佩兹 失误(失误) 
直播员:(05:33) [奇才] Anthony Gill 两分球进 
直播员:(05:18) [雄鹿] 朱 霍利迪 两分球进 
直播员:(05:02) [奇才] Anthony Gill 三分球进 
直播员:(04:50) [雄鹿] 帕特 康诺顿 三分不中 
直播员:(04:47) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(04:39) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(04:37) [雄鹿] 乔治 希尔 篮板球 
直播员:(04:18) [雄鹿] 乔治 希尔 两分球进 
直播员:(04:15) [] 暂停 
直播员:(03:59) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 两分球进 
直播员:(03:45) [雄鹿] 朱 霍利迪 三分球进 
直播员:(03:43) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(03:23) [奇才] 伊许 史密斯 两分球进 
直播员:(03:19) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 暂停 
直播员:(03:06) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(走步违例) 
直播员:(02:42) [奇才] Anthony Gill 两分球进 
直播员:(02:28) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 进攻犯规 
直播员:(02:28) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 失误(失误) 
直播员:(02:20) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(02:16) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯 篮板球 
直播员:(02:12) [奇才] 伊许 史密斯 三分球进 
直播员:(01:58) [雄鹿] 朱 霍利迪 失误(丢球) 
直播员:(01:56) [雄鹿] 帕特 康诺顿投篮犯规 
直播员:(01:56) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(01:56) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 罚球不中 2罚中第2罚 
直播员:(01:52) [雄鹿] 鲍比 波蒂斯 篮板球 
直播员:(01:41) [] 暂停 
直播员:(01:32) [雄鹿] 格雷森 艾伦 三分球进 
直播员:(01:11) [奇才] 伊许 史密斯 三分不中 
直播员:(01:10) [奇才] Anthony Gill 篮板球 
直播员:(01:10) [] 暂停 
直播员:(01:10) [奇才] 华盛顿奇才 暂停 
直播员:(01:08) [] 暂停 
直播员:(01:07) [奇才] 伊许 史密斯 失误(传球失误) 
直播员:(01:07) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 个人犯规 
直播员:(00:49) [奇才] 克里斯塔普斯 波尔津吉斯投篮犯规 
直播员:(00:49) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 2罚中第1罚 
直播员:(00:49) [雄鹿] 帕特 康诺顿 罚球命中 2罚中第2罚 
直播员:(00:32) [奇才] 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普 三分不中 
直播员:(00:29) [雄鹿] 朱 霍利迪 篮板球 
直播员:(00:06) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 失误(24秒违例) 
直播员:(00:00) [] 4结束 
直播员:(12:00) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (伊许 史密斯; Deni Avdija; Anthony Gill; Corey Kispert; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯) 
直播员:(12:00) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (格雷森 艾伦; 杰文 卡特; 布鲁克 洛佩兹; Jordan Nwora; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(08:37) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (格雷森 艾伦; 杰文 卡特; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(08:12) [奇才] 华盛顿奇才 阵容调整 (伊许 史密斯; Deni Avdija; Anthony Gill; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 克里斯塔普斯 波尔津吉斯) 
直播员:(07:55) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(05:48) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 帕特 康诺顿; 韦斯利 马修斯; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(03:19) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (乔治 希尔; 朱 霍利迪; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(02:28) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; 鲍比 波蒂斯) 
直播员:(01:10) [雄鹿] 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (朱 霍利迪; 格雷森 艾伦; 帕特 康诺顿; 韦斯利 马修斯; 布鲁克 洛佩兹) 

本场数据

最新得分:雄鹿

帕特-康诺顿
得分 16 | 犯规 2

各项最高 奇才 雄鹿
得分 史密斯17 霍勒迪24
篮板 波尔津吉斯9 波蒂斯12
助攻 内托6 霍勒迪10
抢断 基斯珀特3 霍勒迪1
盖帽 加福德1 艾伦1
分项 奇才 雄鹿
得分 102 114
篮板 45 49
投篮命中率 46.7 51.9
罚球命中率 55.6 87.5
三分命中率 28.9 45.7
跳投成功 0 0
扣篮成功 0 0
上篮成功 0 0
补篮成功 0 0
勾手成功 0 0
中压哨球 0 0
技术犯规 0 0
恶意犯规 1 0
犯满离场 0 0
被逐出场 0 0